Tydlig miljöpolicy som genomsyrar hela verksamheten

Necks Electric prioriterar miljöfrågor. Vi arbetar för en grönare nätbyggnation.

Mindre ingrepp i naturen och minskade kostnader
Miljöfrågorna har en framskjuten plats i utvecklandet av nya produkter
och system. Ett exempel är Necks Gitterstolpsystem N14,
som minskar linjegatans bredd med 4 meter. Ingreppet i naturen
blir 4 000 m2 mindre per linjekilometer jämfört med traditionella
linjagator. Något som är en stor tjänst för miljön och som
sänker kostnaderna för linjebyggnation.

Dessutom är Necks Electrics gitterstolpar ”genomsiktliga”, vilket medför
att de smälter in i sin omgivande miljö. De gör ett diskretare
intryck än trästolpar och andra former av metallstolpar.

Helt återvinningsbara stolpar
Necks Electrics gitterstolpar är fullständigt återvinningsbara. Stålet är del
av ett naturligt kretslopp och gitterstolparna är ett genomtänkt
val för framtidens gröna nätbyggnation.

Necks HMS-arbete.
Mål och riktlinjer för hälsa, miljö och säkerhet:

  1. Arbetet får inte förorsaka ohälsa eller olyckor.
  2. Arbetstagares rapportering av risker för ohälsa eller olyckor skall behandlas utan dröjsmål.
  3. Åtgärder med anledning av rapporterade risker skall vidtas i planerad tid och omfattning.
  4. Riskabla arbetsmoment skall dokumenteras och riskanalys skall genomföras regelbundet.
  5. Transportsätt skall väljas så att påverkan på miljön minimeras.
  6. Förpacknings- och transportmaterial skall omhändertas på ändamålsenligt sätt.
  7. Explosivt material skall ha föreskriven varningsmärkning och hanteras på föreskrivet sätt.
  8. FN:s Global Compact skall beaktas i verksamheten och vid leverantörsvärderingar.

ISO_9001
Necks Electric AB är certifierat av Bureau Veritas enligt ISO 9001:2015.
Se certifikatet >>